Algemene voorwaarden


Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdrachtbevestiging en overeenkomst tussen Endoxos Coaching, hierna te noemen: “EC”, en een Opdrachtgever waarop EC deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met EC, voor de uitvoering waarvan door EC derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. EC en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien EC niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat EC in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 2. Offertes en opdrachtbevestigingen

 1. Alle offertes en opdrachtbevestigingen van EC zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. De gestelde aanvaardingstermijn is 3 maanden op alle offertes tenzij anders aangegeven. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of opdrachtbevestiging op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst waarop de offerte of de opdrachtbevestiging betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. EC kan niet aan zijn offertes of opdrachtbevestigingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of opdrachtbevestigingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 3. De in een offerte of opdrachtbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de opdrachtbevestiging opgenomen aanbod, dan is EC daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij EC anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht EC niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Opdrachtbevestigingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


Artikel 3. Contractsduur, uitvoerings-termijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst en prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen EC en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever EC derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. EC dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. EC zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. EC heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door EC of door EC ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. EC is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan EC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan EC worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan EC zijn verstrekt, heeft EC het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan EC ter beschikking heeft gesteld. EC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat EC is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. EC zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is EC gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen EC bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van EC op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 10. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan EC een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 11. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens EC gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van EC daardoor direct of indirect ontstaan.
 12. De prijsstelling wordt jaarlijks geïndexeerd. Opdrachtgever wordt hierover geïnformeerd.
 13. Indien EC met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is EC te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van licenties, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 14. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Dit recht vervalt indien:
  – EC alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
  – de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op EC rustende verplichting ingevolge de wet;
  – bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden.


Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. EC is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst EC ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, sprake is van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van EC kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is EC bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van 6P kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van EC op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien EC de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien EC tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is EC gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door EC, zal EC in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor EC extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij EC anders aangeeft.
 7. Indien de Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de overeengekomen werkzaamheden voor 100% worden gefactureerd.


Artikel 5. Overmacht

 1. EC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop EC geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 6P niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van EC of van derden daaronder begrepen. EC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat EC zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. EC kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel EC ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 6P gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 6. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door EC aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door EC aangegeven. EC is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien een factuur niet binnen de overeengekomen betalingstermijn is voldaan, is de Opdrachtgever, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande en/of nog niet vervallen facturen van Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.
 3. Indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt het verzuim in nadat hij is aangemaand tot betaling en betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn.
 4. De Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente op dat moment hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan 6P verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 6. Indien EC door het verzuim van de Opdrachtgever genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien EC echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 7. Als EC door wanbetaling genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven ter incasso, dan zullen de door de Opdrachtgever gedane betalingen eerst in mindering strekken op de vervallen rente, dan de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en vervolgens op de ter incasso overgedragen hoofdsom en nog te vervallen rente.


Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. EC kan alleen aansprakelijk worden gesteld als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van EC gedurende de duur van de overeenkomst. In dat geval is EC uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om 6P aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan EC toegerekend kunnen worden, en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. EC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. EC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat EC is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.


Artikel 8. Geheimhouding

 1. EC zal te allen tijde geheimhouding betrachten van alle gegevens die EC omtrent het bedrijf en de bedrijfsprocessen van Opdrachtgever in het kader van de overeenkomst verkrijgt en waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen, dat die gegevens van vertrouwelijke aard zijn. EC zal de gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 2. De in lid 1 beschreven geheimhoudings-verplichting legt EC eveneens op aan de betrokken medewerkers en partners.
 3. De geheimhoudingsverplichting blijft ook na beëindiging of afloop van de Overeenkomst van kracht.


Artikel 9. Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart EC voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan EC toerekenbaar is. Indien EC uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden EC zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is EC, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van EC en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.


Artikel 10. Intellectuele eigendom

 1. EC behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. EC heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij EC partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Indien een partij een geschil wenst voor te leggen aan de rechter, zal hij dit doen aan de bevoegde rechter te Roermond